Prázdny košík

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených na základe objednávky kupujúceho voči spoločnosti NECO SK, a.s ako predávajúcemu, pričom predmetom kúpnych zmlúv je dodávka tovaru ponúkaného spoločnosťou NECO SK, a.s. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom potvrdenia objednávky spoločnosťou NECO SK, a.s, pričom kupujúci je svojou objednávkou viazaný počnúc dňom jej odoslania spoločnosťou NECO SK, a.s.

1. VYMEDZENIE POJMOV

Pod pojmom predávajúci sa rozumie spoločnosť  NECO SK, a.s., Ružová 111, 019 01  ILAVA. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba označená v hlavičke objednávky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim. Pod pojmom adresa sa rozumie sídlo spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra. Adresou predávajúceho je podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10633/R :

NECO SK, a.s.

Ružová 111

019 01  Ilava

IČO 46756302

IČ DPH SK2023560858

Pod pojmom miesto dodávky sa rozumie adresa, t.j. sídlo kupujúceho, pokiaľ nie je na objednávke výslovne stanovená iná adresa dodávky.

 

2. KÚPNA ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktorých náležitosťami sú:

a) objednávka kupujúceho, ktorej súčasťou sú nasledovné údaje:

. obchodné meno kupujúceho, adresa predávajúceho aj kupujúceho, resp. adresa

prevádzky, kontaktná osoba/oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho,

miesto dodávky, ak nie je zhodné s adresou, číslo objednávky, požadovaný termín

dodávky, spôsob dopravy, bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho, číslo výrobku

podľa katalógu, názov tovaru, farba, počet tovarov, cena / ks, cena celkom.

Objednávka môže byť urobená kupujúcim: písomne a zaslaná poštou na adresu sídla

predávajúceho, resp. jeho prevádzok, písomne a zaslaná e-mailom na e-mailovú

adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., písomne a zaslaná faxom na faxové číslo predávajúceho

042-4456 711.

b) potvrdenie objednávky predávajúcim, vrátane špecifikácie množstva a typu tovaru,

ceny, dodacieho termínu, platobných podmienok, resp. iných náležitostí.

Záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy je záväzok, ktorého rozsah

je definovaný v potvrdení objednávky. Predávajúci zodpovedá za dodávku tovaru

v rozsahu potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky /resp. proforma faktúra

v prípade zálohovej platby/ zo strany predávajúceho bude kupujúcemu zaslané

poštou ( vrátane e.mailovej).

Kupujúci má právo zrušiť objednávku do dvoch kalendárnych dní odo dňa,

kedy obdržal potvrdenie objednávky. Za posledný možný dátum práva na zrušenie objednávky sa považuje termín 5 kalendárnych dní od dátumu potvrdenia objednávky.

V prípade, že došlo k potvrdeniu objednávky cestou elektronickej pošty, je termínom na zrušenie objednávky 48 hodín od prijatia oznámenia o potvrdení objednávky. Zrušenie objednávky musí byť vykonané buď formou doporučeného listu, odoslaného na adresu predávajúceho v ustanovenej dvojdňovej, resp. päťdňovej lehote, alebo legislatívne schváleným elektronickým podpisom.

Kupujúci je oprávnený odvolať /stornovať/ záväzne vystavenú objednávku alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy len za podmienok ustanovených v tejto zmluve a v platnej právnej úprave. Kupujúci je oprávnený odvolať /stornovať/ záväzne vystavenú objednávku alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy len v prípade,

ak predávajúci ešte neodoslal, resp. neposkytol tovar kupujúcemu, a to aj v prípade,

ak odvolanie /storno/ objednávky, alebo odstúpenie od zmluvy predávajúci preukázateľne nezapríčinil. V prípade, že kupujúci odstúpi od už uzatvorenej kúpnej zmluvy, alebo odvolá /stornuje/ záväzne vystavenú objednávku bez toho, aby to predávajúci preukázateľne zapríčinil, vyhradzuje si predávajúci právo postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:

• odvolanie /storno/ objednávky alebo odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené

písomnou formou

• pokiaľ je možné stornovať tovar u dodávateľa, bude odvolanie /storno/ alebo

odstúpenie od zmluvy akceptované bez akýchkoľvek opatrení zo strany

predávajúceho

• pokiaľ nie je možné tovar stornovať u dodávateľa , prípadne pokiaľ je už

pripravený na vyskladnenie, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať stornovací

poplatok vo výške 25% z hodnoty objednávky

• predchádzajúce dva odseky môžu byť spoločne uplatnené i v rámci jednej

objednávky.

c) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo poštou na adrese: NECO SK, a.s., ul. Ružová č. 111, 019 01 Ilava, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí

d) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu vo výške 8,– EUR s DPH v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

e) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu vo výške 8,– EUR s DPH a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

f) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v c) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

3. TERMÍN DODÁVKY

Väčšina výrobkov objednaných z e-shopu môže byť dodaná v priebehu 21 dní od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

 

4. DODACIE PODMIENKY

Objednávka je pre kupujúceho záväzná, pre predávajúceho sa stáva záväznou

v rozsahu potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetky výrobky, ktoré objednávajúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať výrobky, ktoré dodať môže.

Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho.

Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú orientačné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej skorším dodaním tovaru alebo oneskorením. Čiastočné dodávky sú prípustné. Niektoré tovary sú dodávané v rozmontovanom stave, balené v jednom, alebo viac kartónoch. Servis, a to záručný aj pozáručný, je zabezpečený pre všetky predávané výrobky, ktorých funkčnosť si vyžaduje túto službu. Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí tovaru potvrdiť prevzatie tovaru  podpisom na dodacom resp. prepravnom liste, s uvedením dátumu prevzatia tovaru a aj čitateľne uvedeného mena preberajúceho.

 

5. DOPRAVA TOVAROV

Všetky výrobky sú prepravované prostredníctvom zmluvného partnera predávajúceho

( ktorým je: UPC , Ten expres Slovakia, vlastná preprava dodávateľa , ďalej len prepravca). Za dodanie zásielky sa považuje dodanie zásielky na adresu príjemcu. Prevzatie zásielky potvrdí príjemca na doručovací hárok zasielateľa. Prepravca odovzdá príjemcovi zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku, v prípade dobierky po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy.

Odplata za obstaranie prepravy ( ďalej len prepravné) je stanovené sumou 5,– € bez DPH za každú doručenú objednávku . Prepravné je účtované v sume 5,– € bez DPH za každý pokus o doručenie zásielky. Zodpovednosť za škody na zásielke sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Predávajúci nezodpovedá za škodu na zásielke, ktorej nemohol zabrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, zodpovedá však len za skutočnú škodu, nie za ušlý zisk a ďalšie následné škody.

Zodpovednosť za škodu vzniknutú pri preprave preberá na seba zmluvný prepravca. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky pri jej prevzatí. Kupujúci je povinný reklamovať zistené vady na zásielke písomne. K prešetreniu prípadnej reklamácie je potrebné predložiť písomný zápis o poškodení zásielky podpísaný príjemcom a osobou zastupujúcou prepravcu.

 

6. NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, a to v rozsahu jeho balenia, množstva, akosti a vyhotovenia. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade porušenia tejto povinnosti v plnom rozsahu platí ustanovenie §-u 428 Obchodného zákonníka.

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

V cenách uvedených na e-shope je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Vydaním nového cenníka sa predchádzajúce ceny stávajú automaticky neplatnými.

Cena, ktorá je záväzná pre predávajúceho, je cena, ktorú predávajúci uviedol v potvrdení objednávky kupujúcemu. Pri vydaní špeciálnych katalógov a letákov sú pri vybraných výrobkoch uvedené ceny so zľavou, pričom ak je, alebo nie je definovaná ich časovo obmedzená platnosť platí zľavená cena vždy iba do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, vzťahujú sa ceny uvedené na e-shope k vyobrazenému druhu tovaru podľa popisu, avšak bez príslušenstva, či dekorácie. Predávajúci je povinný pri dodávke tovaru vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške 100% hodnoty objednávky, alebo zaslať tovar na dobierku, resp. umožní kupujúcemu platbu v hotovosti najneskôr pri prevzatí tovaru.

 

8. CENOVÉ PODMIENKY

V dôsledku zmien kurzov, daní, ktoré sú mimo kontroly našej firmy si vyhradzujeme právo na zmenu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.

 

9. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Spoločnosť zostáva majiteľom tovaru až do jeho celkového zaplatenia a vyhradzuje si v prípade nezaplatenia právo odobrať tovar a vymáhať náklady s tým spojené.

 

10. REKLAMÁCIE

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v danom okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase, predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, v prípade ak sú takéto vady spôsobené porušením jeho povinnosti. Predávajúci poskytne záruku na kvalitu predávaného tovaru 24 mesiacov pri predaji tovaru podľa občianskeho zákonníka ( konečný spotrebiteľ) a to odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom dlhšia záruka je vždy špecifikovaná v záručnom liste príslušného výrobku. Pri predaji výrobku podľa Obchodného zákonníka ( ďalší predaj, výroba, výkon živností ) poskytne predávajúci záruku na kvalitu predávaného tovaru podľa samostatných obchodných podmienok. Reklamácie zjavných vád a poškodení je kupujúci povinný uplatniť spolu s reklamáciou dodaného množstva ihneď pri prevzatí, alebo dodaní tovaru, a to len písomne, pričom kupujúci poznamená túto skutočnosť v záručnom a evidenčnom liste výrobku ( pokiaľ k výrobku neprislúcha záručný list, vyznačí túto skutočnosť na dodacom liste) . V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu bezplatne dodaný náhradný tovar, v prípade reklamácie odstrániteľnej vady bude uskutočnená oprava poškodeného tovaru. A v prípade, ak sa v priebehu opravy poškodeného tovaru zistí, že táto nie je možná, bude kupujúcemu dodaný náhradný tovar. Pre náhradné plnenie si predávajúci vyhradzuje primeraný čas. Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

• porušením ochranných pečatí, plomb a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú

• neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou

• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami

parametrom uvedeným v dokumentácii

• tovar bol poškodený živelnou pohromou

• tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v

dokumentácii, alebo bol použitý v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore

so záručnými podmienkami

• tovar bol poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušným normám

Pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej faktúrovanej výške.

Vady spôsobené v dôsledku opotrebenia výrobku, nesprávneho použitia výrobku, alebo jeho preťaženia nie sú skutočnými vadami výrobku, ale ide o nefunkčnosť vzniknutú ako následok prirodzeného opotrebenia, preťaženia alebo nesprávneho použitia výrobku ( ktoré je v rozpore s návodom na použitie).

V prípade neoprávnenej reklamácie má Neco s.r.o., právo vyúčtovať kupujúcemu čiastku zodpovedajúcu účelne vynaloženým nákladom na reklamačné konanie a to predovšetkým:

-  diagnostiku, servisné práce ( napr. vyčistenie, pokiaľ servisná práca  slúži k predchádzaniu absolútneho znefunkčnenia výrobku, resp. jeho ďalšieho poškodenia ) a funkčné preskúšanie, rovnako tiež  prepravné náklady ( a to bez ohľadu na to, aký spôsob dopravy servisné stredisko zvolilo) .

Tieto nároky vznikajú spoločnosti Neco aj  v prípade, ak:

-  sa  nejedná o záručnú opravu ( záruku), i keď bola uplatnená v dobe počas ktorej sa na výrobok záruka vzťahuje,

-  sa jedná o pozáručnú opravu, i keď po  jej nacenení spotrebiteľ pozáručnú opravu nebude požadovať.
Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo vypíšte reklamačný formulár priamo na stránke www.neco.sk , kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, výrobné číslo ( z plomby na výrobku), katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady.

2) Do 3 dní (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

3) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, a potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.
Vo vlastnom záujme, pre urýchlenie reklamácie, prosíme zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná emailom.

Pri uplatnení reklamácie je nevyhnutné postupovať v zmysle záručných podmienok a reklamačného poriadku predajcu ( uvedených v záručnom liste, ktorý je súčasťou každého výrobku).

 

11. VIS MAJOR

Ak vzniknú nejaké okolnosti, ktoré neumožňujú plné alebo čiastočné plnenie ktorejkoľvek zo zmluvných strán, menovite: požiar, pohromy, štrajky, vojny alebo iné okolnosti nezávislé od zmluvných strán, termíny stanovené pre plnenie záväzkov budú odložené tak dlho, ako spomenuté okolnosti a ich následky pôsobia.

 

12. PRÁVNE VZŤAHY


Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka ev. Obchodného zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   Viac informácií.